Dr Deepak Sahu
Organizing Secretary
Mobile: +91-83509-47489, +91-82192-15064
E-mail: sahud@nitj.ac.in


Dr Anjireddy Bhavanam
Organizing Secretary
Mobile: +91-98489-32241, +91-81483-71241
E-mail: bhavanama@nitj.ac.in


Dr Nitin Pandhare
Organizing Secretary
Mobile: +91-75792-00586
E-mail: pandharenn@nitj.ac.in